Projektutvecklingsprojekt planeras sällan noggrant på ett sådant sätt att planer exakt kan förutsäga vad som kommer att hända under processen. Det är viktigt att övervaka projektet och konsekvent göra ändringar i planen eller på projektaktiviteterna. Mer ..

Definiera Key Performance Indicators (KPI)

Att mäta prestanda inom mjukvaruutveckling är en oerhört viktig uppgift. Key Performance Indicator är värdet som visar hur effektiv mjukvaruutveckling är för att uppfylla fastställda mål. Dessa parametrar används på flera nivåer för att utvärdera framgången för att nå de önskade målen. Idealt fokuserar högkvalitativa KPI på det totala affärsresultatet medan de låga nivåerna fokuserar på processer och funktionsnivååer. Huvudstadierna i identifieringen av viktiga resultatindikatorer inkluderar: att införa fördefinierad affärsprocess, kravet på affärsprocesser, vidta kvalitativa och kvantitativa åtgärder och göra jämförelser och slutligen undersöka avvikelse och modifiera system eller processer för att uppnå önskat mål.

Som ett verktyg som är inriktat på att bedöma systemets prestanda måste det definieras på ett sätt som är meningsfullt och förståeligt. De borde följa SMART-principen, där de bör vara specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna. För utvärdering måste KPI:erna kopplas till inriktningsvärden för att bedöma om förväntningarna uppfylls eller inte. På Noah Matrix kommer vi att hjälpa till med att identifiera de viktigaste resultatindikatorerna och också sätta på starka mekanismer genom vilka man kan fastställa om målen för ett visst projekt eller företag uppnås.

När du fattar ett beslut om vilken data som behöver spåras rekommenderas det att börja med att definiera det specifika affärsproblemet som kräver en lösning. Upprätta mätetal som är anpassade till affärsstrategier, använd sedan rätt verktyg, den typ som erbjuder KPI-rapporteringsverktyg och samtidigt anpassar sig till aktiviteter och resultat med relevanta strategier. KPI:er bör användas för benchmarking, mätning av affärs- eller projektresultat och framsteg.

Dash-board (integrera KPI med rapporteringssystem)

Att analysera och rapportera nyckelverksamhet eller projektmätvärde med en KPI-instrumentbräda som håller dig på topp är en avgörande aspekt av affärsutvecklingen. När företag idag överväldigas av datamängden blir det omöjligt att titta på varje enskild datapunkt. Det finns ett behov av att vara strategisk när det gäller de mätvärden som spåras. KPI fungerar som poängkort som gör det möjligt att prioritera och kontinuerligt övervaka för att uppfylla affärsmålen och målen. KPI:er ger en ram där analys, hantering av data kan göras för att uppnå önskade resultat. De ger också en organisation insikter om dagens resultat. Med datavarningar är det möjligt att automatiskt meddela användaren om eventuella avvikelser som skulle förbises. Integration med intelligenta system ger också en inblick i framtida prestanda som gör det möjligt för verksamheten att fokusera på prestanda samtidigt som det syftar till kompetens och effektivitet.

Att välja rätt statistik kan vara en utmaning, när du spårar för många mätvärden samtidigt kan du få en överbelastning med hela processen som blir oförklarlig. Du måste välja rätt mätvärden om du ska få rätt insikt och arbeta i rätt KPI-instrumentpaneler. Att använda ett kraftfullt KPI-verktyg ger arbete.

Övervaka resultaten i realtid

När du har installerat rätt instrumentpanel och lyckats integrera KPI med rapporteringssystemet ser du en utveckling i realtid. Ett användarvänligt och smart verktyg tillåter dig visualisera och dela efter affärsbehov. Med en väldesignad data kommer analysgränssnittet med en integrerad instrumentpanel som gör det enkelt att visualisera och dela med interna och externa intressenter. Detta möjliggör också realtidsövervakning av resultaten.

Drift- och resultatrapportering (daglig, veckolig, månatlig, årlig)

Med de professionella instrumentpanelen förbättras byggandet av en egen historia från datan. Att övervaka och jämföra KPI:er i realtid och skapa geografiska kartor samt dynamisk rapportering görs enkelt. Med en mängd interaktiva element kan man få prestations- och driftsrapporter i realtid; dagligen, veckovis, månadsvis, kvartalsvis och till och med årligen.

Förbättra rapporter

Det är också lätt att generera förbättrade rapporter, de typer som ger en inblick på en djupare nivå. Med dessa verktyg är förbättringar av rapporter en lätt genomförbar uppgift, en som kan göras med liten ansträngning.

Hos Noah Matrix hjälper vi företag att samla in sina data och analysera med hjälp av KPI-instrumentpanelen. Det finns fördelar som är kopplade till att använda resultatindikatorer för att hantera affärsaktiviteter; siffrorna ger en transparent och avgörande överblick över affärsresultat. Företag kan upptäcka eventuella kritiska problem, spara tid och kostnader, och ha en korrekt anpassning av funktioner, konsolidera och harmonisera avdelningar, placera alla mätvärden på ett ställe och komma in i djupet av insikter. Med Noah Matrix instrumentbrädan kan du ansluta överallt och till och med arbeta på distans och ha delad åtkomst med andra intressenter. Med sådana funktioner kommer duplicering, motstridiga versioner och synkronisering att vara tillräckligt adresserade.

Serviceförfrågan